Disclaimer

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door Quadrum, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Quadrum, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt.

Alle opdrachten kwalificeren zich als inspanningsverplichtingen waarbij geen enkele verbintenis wordt aangegaan ten aanzien van het beoogde resultaat. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. De uiteindelijke beslissing om al dan niet nadere (rechts)maatregelen of minnelijke regelingen te treffen dan wel om al dan niet verweer te voeren blijft uitsluitend bij de opdrachtgever liggen. Voor dergelijke beslissingen aanvaardt Quadrum nimmer enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Indien Quadrum een derde inschakelt, is Quadrum voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt Quadrum hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.

Quadrum is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

De aansprakelijkheid van Quadrum is te allen tijde beperkt tot een bedrag van het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt met een maximum van € 25.000,--. Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan Quadrum.

Quadrum is gerechtigd eenzijdig de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Quadrum is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, zullen deze geschillen worden beslecht door de rechtbank van de vestigingsplaats van Quadrum. Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is gezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.”